ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

4 Νοεμβρίου, 2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 – 2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας & Θάλασσας Κυκλάδων, καλεί αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), καθώς και μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν προτάσεις έργων ιδιωτικού χαρακτήρα προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Η Πρόσκληση αφορά:

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως ο αλιευτικός τουρισμός (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου (μόνο δράσεις αλιευτικού τουρισμού)

Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis)

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου (δράσεις εκτός αλιευτικού τουρισμού)

Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

α) προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας

β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας

γ) βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

δ) προώθηση στις περιοχές αλιείας, της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας και της θάλασσας

ε) ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Η Πρόσκληση έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας & Εθνικοί πόροι) 1.140.000 €, με δυνατότητα υπερδέσμευσης,

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις, η περιοχή εφαρμογής, τα χρηματοδοτικά στοιχεία, οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.α., περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα αυτής.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 5-11-2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: 14-01-2022 και ώρα 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να υποβάλλουν ή να αποστείλουν, με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, στην «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» στη διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη – 84100 Σύρος, το φυσικό φάκελο της πρότασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.» και στηνιστοσελίδα της www.e-cyclades.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνες/ος: Καλλιόπη Τσαγκαράκη, Νατάσα Κλήμη και Γεώργιος Παχύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281088834, e-mail: [email protected].


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.