ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων

14 Σεπτεμβρίου, 2021