ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

8 Σεπτεμβρίου, 2021
  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                              

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΣΟΧ 1/2021

Στην Αντίπαρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απ.2918/2021 απόφαση Δημάρχου Αντιπάρου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 2849/25-8-2021 ΣΟΧ 1/2021  (ΑΔΑ: 63ΚΑΩΨΘ-7ΣΓ) Ανακοίνωσης του Δήμου Αντιπάρου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αντιπάρου. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Τριαντάφυλλος Αρτέμιος, Αντιδήμαρχος  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Παλαιολόγου Άννα , ΔΕ Διοικητικού                                        ΜΕΛΟΣ
  3. Χριστοπούλου Χρυσούλα, ΔΕ ΔιοικητικούΜΕΛΟΣ 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παλαιολόγου Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  , γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου. 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Δήμος Αντιπάρου προχώρησε στην πλήρωση δυο (2) θέσεων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αντιπάρου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55472/26.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β’).

 Πρόκειται για δυο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης είναι ίση με το διδακτικό έτος 2021-2022.

Με την αριθ.Πρ.2918/2021 απόφαση του Δημάρχου Αντιπάρου, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

Τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν την Πρόεδρο, είδαν τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τις αιτήσεις των υποψηφίων, τις δηλωθείσες από αυτούς επιδιωκόμενες θέσεις και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, βάσει των όσων επικαλέσθηκαν οι υποψήφιοι και των βεβαιώσεων των Σχολικών Επιτροπών για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας, προέβησαν στην κατά σειρά προτεραιότητας κατάταξη των υποψηφίων .

ΚΑΤΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

  1. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)
  2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται)
  1. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021

Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 


A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣΤΙΣΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤΡΙΤΕΚΝΟΣΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥΗΛΙΚΙΑ
1ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ000000000020201
2ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΥ000000000010102

Αντίπαρος, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Η Επιτροπή

            Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα

        Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 

Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021

Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Α/ΑΟνοματεπώνυμοΠατρώνυμοΑριθ. Πρωτ.Α.Δ.Τ.
1ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ2860/26.08.2021ΑΕ212064
2ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΥ2892/30.08.2021ΑΒ781916

Αντίπαρος, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Η Επιτροπή

            Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα

        Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής. 

  1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
  1. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑΜΕΛΟΣ 
  1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΜΕΛΟΣ