ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2 Σεπτεμβρίου, 2021
  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                              
   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2021Στην Αντίπαρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απ.2918/2021 απόφαση Δημάρχου Αντιπάρου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 2849/25-8-2021 ΣΟΧ 1/2021  (ΑΔΑ:63ΚΑΩΨΘ-7ΣΓ)  Ανακοίνωσης του Δήμου Αντιπάρου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αντιπάρου. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
  1. Τριαντάφυλλος Αρτέμιος, Αντιδήμαρχος  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Παλαιολόγου Άννα , ΔΕ Διοικητικού                                        ΜΕΛΟΣ
  3. Χριστοπούλου Χρυσούλα, ΔΕ Διοικητικού ΜΕΛΟΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παλαιολόγου Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  , γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου. Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:Ο Δήμος Αντιπάρου προχώρησε στην πλήρωση δυο (2) θέσεων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αντιπάρου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55472/26.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β’).Πρόκειται για δυο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης είναι ίση με το διδακτικό έτος 2021-2022.Με την αριθ.Πρ.2918/2021 απόφαση του Δημάρχου Αντιπάρου, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  Τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν την Πρόεδρο, είδαν τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τις αιτήσεις των υποψηφίων, τις δηλωθείσες από αυτούς επιδιωκόμενες θέσεις και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, βάσει των όσων επικαλέσθηκαν οι υποψήφιοι και των βεβαιώσεων των Σχολικών Επιτροπών για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας, προέβησαν στην κατά σειρά προτεραιότητας κατάταξη των υποψηφίων .

   ΚΑΤΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ
  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων, είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων, είτε όχι).
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η ανακοίνωση και συνεπώς αποκλείονται από την διαδικασία).
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν)
  4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται)

  1. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

   Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔιάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
   Α/ΑΟνοματεπώνυμοΠατρώνυμοΑριθ. Πρωτ.Α.Δ.Τ.1ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ2860/26.08.2021ΑΕ2120642ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΥ2892/30.08.2021ΑΒ781916

   Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021
   Η Επιτροπή
               Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα        Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 


   Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔιάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
   Δεν υπάρχει υποψήφιος/α που να μην πληροί κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η ανακοίνωση και συνεπώς να αποκλεισθεί από την διαδικασία 


   Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021
   Η Επιτροπή
               Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα        Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 


   Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔιάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
   A/A
   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
   ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
   ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΕΜΠΕΙΡΙΑΣΤΙΣΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤΡΙΤΕΚΝΟΣΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥΗΛΙΚΙΑ1ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ0000000000202012ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΥ000000000010102
   Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021
   Η Επιτροπή
               Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα        Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 


   Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔιάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
   Α/ΑΟνοματεπώνυμοΠατρώνυμοΑριθ. Πρωτ.Α.Δ.Τ.1ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣ2860/26.08.2021ΑΕ2120642ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΥ2892/30.08.2021ΑΒ781916
   Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021
   Η Επιτροπή
               Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα        Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 
   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής. 
  1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  1. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ 
  1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ