Έναρξη της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

21 Απριλίου, 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έναρξη της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την έναρξη της Απογραφής Γεωργίας-
Κτηνοτροφίας 2021 τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της
Χώρας. Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 αφορά τις γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις της Χώρας και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.
Σκοπός της Απογραφής είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών
και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την
απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2018/1091
και το Νόμο 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021). Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τη λήψη
αποφάσεων και τη διαμόρφωση της Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικά τα στοιχεία αυτά καλύπτουν σημαντικές ανάγκες σε
στατιστική πληροφόρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας υλοποιείται κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και
μεθόδους, σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τρόπος διενέργειας
Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19). Στο πλαίσιο
αυτό, η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ειδικής
διαδικτυακής εφαρμογής στην Ψηφιακή Πύλη Gov.gr. Το ερωτηματολόγιο κάθε γεωργικής και
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης συμπληρώνεται είτε μέσω αυτοαπογραφής από τον κάτοχο ή
διαχειριστή της, είτε από απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω συνεντεύξεων με τον κάτοχο, σε
συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους ανά Δήμο ή μέσω τηλεφώνου ή
κατ’ εξαίρεση στην οικία του απογραφόμενου, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ που θα επικοινωνούν ή επισκέπτονται τους εκπροσώπους των
απογραφόμενων εκμεταλλεύσεων θα φέρουν ειδική ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση
τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι απογραφόμενοι, μπορούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του
απογραφέα μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Απογραφής (τηλ. 210-3001515).
Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο
για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να
διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-3001515 ή να απευθύνονται στο
e-mail: [email protected].
Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.statistics.gr/el/agricultural-2021
Σχετικό ενημερωτικό και οπτικοακουστικό υλικό: https://www.statistics.gr/el/press-kit

Γιατί να λάβω μέρος;

Τι είναι η Απογραφή
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας;

Η Απογραφή διενεργείται κάθε δέκα χρό-
νια σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων
αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργι-
κών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς
και την απασχόληση του αγροτικού
πληθυσμού σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό,
συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο
από κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική
εκμετάλλευση.

Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι χρήσιμα για τη χάραξη
αγροτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα στοιχεία που
θα υποβάλετε στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του ερωτηματολογίου
σας, είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την
παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.
Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία,
τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφο-
ριών αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα
και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Τι θα ερωτηθώ;

Με το ερωτηματολόγιο της Απογραφής
συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφό-
μενα ζώα, τις τεχνικές καλλιέργειας, τον
τρόπο σταβλισμού των ζώων, καθώς και
στοιχεία για την αγροτική απασχόληση.

Με αφορά; Πώς θα συμμετέχω;

Αν είστε κάτοχος γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευ-
σης, η παραγωγή της οποίας προορίζεται κυρίως για πώλη-
ση, θα ειδοποιηθείτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
ή τηλεφωνικά από τον Απογραφέα της περιοχής σας.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Απογραφής
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας μπορεί να γίνει με τους ακόλου-
θους τρόπους:
α) αυτοαπογραφή ηλεκτρονικά από τον κάτοχο της εκμε-
τάλλευσης, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr,
β) με τη βοήθεια Απογραφέα από την ΕΛΣΤΑΤ, με προσω-
πική συνέντευξη με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης,
η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο δημόσιο
κτίριο της περιοχής σας,
γ) σε ειδικές περιπτώσεις, από τον Απογραφέα με επίσκε-
ψη στο σπίτι σας, λαμβάνοντας, σε κάθε περίπτωση,
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού
(covid-19).

Πώς θα γνωρίζω ότι αυτός που επικοινωνεί
μαζί μου είναι Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ;

Κάθε Απογραφέας είναι πιστοποιημένος και θα φέρει
ειδική ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση τηλεφωνικής
επικοινωνίας μαζί του, μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία
του και να τα επιβεβαιώσετε με την ΕΛΣΤΑΤ, είτε μέσω
του Τηλεφωνικού Κέντρου της Απογραφής είτε απευθείας
από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής της
Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκετε.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, να στείλετε
e-mail στο [email protected] ή να καλέσετε
στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Απογραφής, 210 300 1515.