Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (selftest) για τους υπαλλήλους του Δημοσίου

21 Απριλίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Αντίπαρος, 20 Απριλίου 2021

Αριθ. Πρωτ.:1143

ΠΡΟΣ:

-Εργαζόμενους Δήμου Αντιπάρου

-Αντιδημάρχους Δήμου Αντιπάρου

ΘΕΜΑ: Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (selftest) για τους υπαλλήλους του Δημοσίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 24526/18.04.2021 (ΦΕΚ 1583/19.04.2021 τεύχος Β’) και το από 19-04-2021 Δελτίο τύπου του ΥΠΕΣ η Κυβέρνηση, με γνώμονα τη σταδιακή αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα με την ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), έθεσε σε εφαρμογή το υποχρεωτικό μέτρο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (selftest) για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, τους στρατιωτικούς δικαστές, καθώς και στις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου:

υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

απασχολούμενοι στις πάσης φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας των φορέων του δημοσίου τομέα

υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

δικαστικοί υπάλληλοι

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζομένου/ης στον τόπο εργασίας του και έχει ισχύ μίας εβδομάδας από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 25 Απριλίου, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλονται στον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης και να δηλώνουν το αποτέλεσμα αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού δηλώνεται υποχρεωτικά από τον απασχολούμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.

Η διαδικασία και οι ποινές για το Δημόσιο

Στην περίπτωση, δε, που ο εργαζόμενος καλείται εκτάκτως στη δουλειά το selftest θα γίνεται αυθημερόν πριν την είσοδο στο χώρο εργασίας.

Σχετικές δηλώσεις θα γίνονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα κατατίθενται με ευθύνη των Προϊσταμένων ή των ορισθεισών υπαλλήλων από αυτούςστον αρμόδιο της Διεύθυνσης Προσωπικού, ο οποίος θα ελέγχεται πειθαρχικά, εφόσον προσέλθει υπάλληλος χωρίς selftest. Για υπάλληλο που δεν έχει κάνει selftest, προβλέπεται περικοπή αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει :

Έως και την 25η Απριλίου ημέρα Κυριακή όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Αντιπάρου που απασχολούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προβούν στον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο selftest και να καταχωρήσουν το αποτέλεσμα αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προμηθεύεστε το self-test από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της Ταυτότητας σας. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Οδηγίες σχετικά τον τρόπο χρήσης του self-test, μπορείτε να δείτε : https://youtu.be/uqy9EtE1uuE

Δηλώνετε το αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/: επιλέγετε «Δήλωση αποτελέσματος self-test για δημόσιους υπαλλήλους» και μεταφέρεστε αυτόματα στη διεύθυνση https://hr.apografi.gov.gr/login (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου)

Αφού ταυτοποιηθείτε με τη χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχεστε στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests και υποβάλλετε το αποτέλεσμα του τεστ.

Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση σας στον τόπο εργασίας (προσέρχεστε κανονικά στην εργασία).

Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε ή επιδεικνύετε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνετε επαναληπτικό έλεγχο είτε σε δωρεάν δημόσια δομή, μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε σε συνεννόηση με τον Δήμο. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, παραμένετε στο σπίτι σε καραντίνα. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά από τον απασχολούμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Πώς θα γίνεται η απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test

Αν το τεστ είναι αρνητικό: Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.

Αν το τεστ είναι θετικό: Απορρίπτεται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.

Τα απόβλητα των self – test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις

Προκειμένου η Διεύθυνση Διοικητικού ως καθ’ύλην αρμόδια να μπορέσει να έχει τον έλεγχο της ανωτέρω διαδικασίας παρακαλούμε όπως από αυτή την Τετάρτη έως και την Παρασκευή, όλοι κάνετε το self-test στο σπίτι σας και δηλώνετε τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα και να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα προκειμένου να ενημερωθεί ο Δήμος.

Παρακαλείσθε για την ΠΙΣΤΗ εφαρμογή του παρόντος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ