Συμμετοχή στα σεμινάρια του «SSF University» – «Πανεπιστήμιο της Αλιείας Μικρής Κλίμακας

15 Απριλίου, 2021

Πλατφόρμα «Friends of SSF» – «Φίλοι της Αλιείας Μικρής Κλίμακας»

Η πλατφόρμα με την ονομασία «Φίλοι της Αλιείας Μικρής Κλίμακας» (Friends of SSF – Small Scale Fisheries) είναι ένα περιφερειακό δίκτυο φορέων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και στόχους στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πλατφόρμα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα (RPOA-SSF). Στοχεύει στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία στην περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεισφορά στην πλατφόρμα Friends of SSF, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του GFCM-FAO-UN (GFCM Secretariat).

Τι είναι το «SSF University» – «Πανεπιστήμιο της Αλιείας Μικρής Κλίμακας»;

Το SSF University δημιουργήθηκε μέσα από το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα (RPOA-SSF) και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους αλιείς μικρής κλίμακας και τους εργαζόμενους στην αλιεία, από όλη την περιοχή, την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν καλές πρακτικές και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Αφορά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των αλιέων μικρής κλίμακας και γενικότερα των εργαζομένων σε αυτή, σε συγκεκριμένα θέματα, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Προσφέρει υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε σχέση με τις αρχές της βιώσιμης αλιείας, την απόκτηση γνώσεων πάνω σε θέματα πολιτικής για την αλιεία και το περιβάλλον και, ειδικότερα, πάνω σε θέματα καινοτόμων λύσεων και τεχνολογικών εξελίξεων.

Πώς λειτουργεί;

Το πρόγραμμα 2021 SSF University αποτελείται από 5 σεμινάρια:

• Προώθηση ισχυρών και καινοτόμων αλυσίδων αξίας στην αλιεία μικρής κλίμακας (Μάιος – Ιούλιος 2021)

• Αξιοπρεπής εργασία και κοινωνική προστασία (Σεπτέμβριος 2021)

• Διαδικασίες συμμετοχικής διαχείρισης (Οκτώβριος 2021)

• Συνεργασία μεταξύ μικρής κλίμακας αλιέων και επιστημόνων: μια στρατηγική για την ενίσχυση της έρευνας, της συλλογής δεδομένων και της διαχείρισης της αλιείας (Νοέμβριος 2021)

• Ψαράδες μικρής κλίμακας: φύλακες του μεταβαλλόμενου θαλάσσιου περιβάλλοντος (Δεκέμβριος 2021)

Κάθε μάθημα θα αποτελείται από μια σειρά εργαστηρίων (workshops) σε επιλεγμένα θέματα (για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ).

Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, όλα τα σεμινάρια του SSF University του 2021 προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από το Διαδίκτυο.

Ποιος πρέπει να συμμετέχει;

Το SSF University έχει σχεδιαστεί για φορείς αλιείας μικρής κλίμακας, μεμονωμένους αλιείς μικρής κλίμακας, εργαζόμενους σε αλιευτικά σκάφη και εκπροσώπους οργανώσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα σε όλη την περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή, η διερμηνεία θα παρέχεται στα αραβικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Τα ελληνικά μπορούν να προστεθούν βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων ελλήνων συμμετεχόντων.

Πώς να συμμετάσχετε;

Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μικρής κλίμακας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής εδώ, επιλέγοντας τα σεμινάρια που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η εγγραφή για κάθε μάθημα θα κλείσει μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Συγκεκριμένες οδηγίες για την πρόσβαση στο μάθημα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης, θα κοινοποιηθούν στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες τις ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.

To πρόγραμμα της πλατφόρμας SSF University 2021 είναι πλέον διαθέσιμο και διαδικτυακά μέσα από τον σύνδεσμο: http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/ssfuniversity/en/

Σημειώσεις

Για τη συμμετοχή και παρακολούθηση των σεμιναρίων θα δοθεί προτεραιότητα στους αλιείς και εργαζόμενους σε αλιευτικά μικρής κλίμακας που δραστηριοποιούνται ενεργά στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι συμμετέχοντες στο SSF University μετά το πέρας του κάθε σεμιναρίου θα λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. Σε αυτούς τους αλιείς, τους εργαζόμενους σε αλιευτικά και τους εκπροσώπους οργανώσεων αλιέων που έχουν ολοκληρώσει τα σεμινάρια του SSF University θα δοθεί προτεραιότητα στο να λάβουν χρηματοδότηση για μελλοντικές μετακινήσεις τους στα πλαίσια εκδηλώσεων που θα οργανωθούν από το SSF University για συναντήσεις μεταξύ αλιέων διαφορετικών χωρών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Εάν οι δηλώσεις συμμετοχής υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων κάθε εκπαιδευτικού σεμιναρίου, η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ποιοι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν, βάσει της συνάφειας του επιλεγμένου σεμιναρίου με τις δραστηριότητες του αιτούντος. Θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει γεωγραφική ισορροπία και ισοκατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα.

Μη διστάσετε να μοιραστείτε αυτήν την ανακοίνωση με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες σας! Για οποιεσδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το [email protected]