Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή με ΑΔΑ : (Ψ1ΓΡΩΨΘ-ΜΙ) που αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια και εγκρίθηκε από την υπ.αρίθμ 210 Απόφαση Δημάρχου

19 Αυγούστου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                                          Αριθ. Πρωτ. 2572/19-08-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                 ΠΡΟΣ: OIKONOMIΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή με ΑΔΑ : (Ψ1ΓΡΩΨΘ-ΜΙ) που αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια και εγκρίθηκε από την υπ.αρίθμ 210 Απόφαση Δημάρχου.

Α/αΕίδος  υλικούΠοσότητα (τ.μ.)
1Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση – επισκευή του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή2.000,00

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 2571/19-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-283

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

μέχρι την 24/08/2020 .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμαρχος

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ