Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του.

18 Αυγούστου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                                          Αριθ. Πρωτ. 2539/18-08-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: OIKONOMIΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του.

Για το έτος 2020 

Α/ΑΠεριγραφή Αγαθού/ώνΜονάδαμέτρησηςΤιμή Μονάδας 1ΛίτροΧωρίς Φ.Π.Α Ποσότητα
(Λίτρα)
Σύνολο με Φ.Π.Α13%
1ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥτεμΛίτρο
0,90

2000

1,017

Για το έτος 2021 
Α/ΑΠεριγραφή Αγαθού/ώνΜονάδαμέτρησηςΤιμή Μονάδας 1ΛίτροΧωρίς Φ.Π.Α Ποσότητα
(Λίτρα)
Σύνολο με Φ.Π.Α13%
2ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥτεμΛίτρο
0,90

5000

1,017

Για το έτος 2022 

Α/ΑΠεριγραφή Αγαθού/ώνΜονάδαμέτρησηςΤιμή Μονάδας 1ΛίτροΧωρίς Φ.Π.Α Ποσότητα
(Λίτρα)Σύνολο με Φ.Π.Α13%3ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥτεμΛίτρο
0,90
3000
1,017
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000 Λίτρα

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1465/29-5-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-214

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

μέχρι την 21/8/2020 .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμαρχος

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ