Ο δήμος Αντιπάρου ενημερώνει τους κατοίκους για τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

15 Αυγούστου, 2020

Ο δήμος Αντιπάρου ενημερώνει τους κατοίκους για τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 που αφορούν την Αντίπαρο και την Πάρο και ισχύουν για 10 ημέρες από τις 06.00 της 15-08-2020 έως και 24-8-2020 και ώρα 06.00 :

● Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους

● Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 07.00 της επομένης

● Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης

● Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο 

● Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα

 Ο Δήμος Αντιπαρου είναι από τους πιο οργανωμένους στην έγκαιρη λήψη δράσεων και μέτρων για την προάσπιση από τη νόσο COVID-19, ωστόσο οι ευθύνες που οδήγησαν στην ανάγκη λήψης πρόσθετων περιοριστικων μέτρων είναι πολλαπλές. 

Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του αριθμού των κρουσμάτων είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί διαδικασία που αφορά τον ΕΟΔΥ και τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας. 

Τα προληπτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν πλήττουν ασφαλώς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του νησιού σε μια δύσκολη χρονιά.  Αναμφίβολα, ωστόσο, κινούνται στην κατεύθυνση μείωσης της υποφαινόμενης διασποράς στην κοινότητα και δρουν επωφελώς στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, ιδίως δε των μονίμων κατοίκων που κινδυνεύουν να χρεωθούν το επιδημικό κύμα μόλις αναχωρήσουν οι θερινοί επισκέπτες. 

Καλούμε τους πολίτες να εφαρμόσουν τα συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία όλων μας.

English————————————

The Municipality of Antiparos informs the residents about the extraordinary restrictive measures by the General Secretariat for Civil Protection to limit the spread of the effects of COVID-19 disease concerning Antiparos and Paros and are valid for 10 days from 06.00 on 15-08-2020 until and 24-8-2020 and time 06.00:

● It is mandatory to use a mask both outdoors and indoors

● Prohibition of operation of all food and drink establishments from 12 midnight to 07.00 the next day

● Suspension of any kind of event

● Prohibition of any kind of gathering of citizens over 9 people for any reason, both in public and in private

● In dining areas a maximum number of up to 4 people is allowed at each table, unless they are first degree relatives where up to 6 people are allowed

The Municipality of Antiparos is one of the most organized in the timely taking of action and measures for the protection against COVID-19, however the responsibilities that led to the need to take additional restrictive measures are multiple.

Regarding the announcement of the number of cases, it is clear that this is a procedure that concerns EODY and the General Secretariat for Civil Protection.

The precautionary measures announced today certainly hit the island’s employees and businesses during a difficult year. Undoubtedly, however, they move in the direction of reducing the underlying dispersion in the community and act beneficially in the defense of Public Health, especially of the residents who risk being charged the epidemic wave as soon as the summer visitors leave.

We call on the citizens to implement these specific measures for the protection of all of us.

Français————————————

La municipalité d’Antiparos informe les résidents concernant des mesures restrictives extraordinaires du Secrétariat général à la protection civile pour limiter la propagation des effets de la maladie COVID-19 concernant Antiparos et Paros et sont valables 10 jours à partir de 06h00 le 15-08-2020 jusqu’au et 24-8-2020 et heure 06.00:

● Il est obligatoire d’utiliser un masque à l’extérieur comme à l’intérieur

●  Interdiction de fonctionnement de tous les magasins de la nourriture et de boissons de 12 minuit à 7 heures le lendemain

● Suspension de tout type d’événement

● Interdiction de tout type de rassemblement de citoyens de plus de 9 personnes pour quoi que ce soit, tant en public qu’en privé

● Dans les espaces repas, un nombre maximum de 4 personnes est autorisé à chaque table, sauf s’il s’agit de famille au premier degré où jusqu’à 6 personnes sont autorisées

La municipalité d’Antiparos est l’une des plus organisées pour agir en temps en prenant des actions et des mesures de protection contre COVID-19, mais les responsabilités qui ont conduit  à la nécessité des mesures restrictives supplémentaires sont multiples.

Concernant l’annonce du nombre de cas, il est clair qu’il s’agit d’une procédure qui concerne EODY et le Secrétariat général à la protection civile.

Les mesures de précaution annoncées aujourd’hui ont certainement frappé les employés et les entreprises de l’île au cours d’une année difficile. Sans aucun doute, cependant, ils vont dans le sens de réduire la dispersion sous-jacente dans la communauté et agissent de manière bénéfique pour la défense de la santé publique, en particulier des habitants qui risquent d’être accusés par la vague épidémique dès le départ des visiteurs.

Nous appelons les citoyens à mettre en œuvre les mesures spécifiques pour nous protéger tous.