Δείξτε όλη την προσοχή που αναλογεί στην περίσταση για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία για όλους μας.

9 Αυγούστου, 2020

Ο Δήμος Αντιπάρου υπενθυμίζει σε όλους (κατοίκους, επαγγελματίες και τουρίστες) ότι έχουμε εισέλθει στην κορύφωση της τουριστικής επισκεψιμότητας, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την αυξημένη πιθανότητα υψηλής φορείας από τον κορωνοϊό SARS-Cov-2. Ο Δήμος έχει λάβει έγκαιρα όλα τα δυνατά αναγκαία μέτρα από την αρχή της παγκόσμιας επιδημικής κρίσης για την προστασία των κατοίκων και της δημόσιας υγείας. Μεταξύ άλλων υπάρχει η δυνατότητα της έγκαιρης ταυτοποίησης-ανίχνευσης των κρουσμάτων με την πλέον σύγχρονη, ταχεία και αξιόπιστη συσκευή ανίχνευσης του SARS-CoV-2 (COVID-19) με αυτοματοποιημένη μοριακή τεχνική (PCR), που προήλθε από δωρεές. Την αποκλειστική εκ του νόμου ευθύνη για τη συνολική διαχείριση, την ανακοίνωση της πορείας της πανδημίας και του αριθμού και της κατανομής των κρουσμάτων, την έχει ο ΕΟΔΥ και η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας. Δείξτε όλη την προσοχή που αναλογεί στην περίσταση για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία για όλους μας. Εφαρμόστε τα βασικά μέτρα πρόληψης (πλύσιμο χεριών και αντισηψία, χρήση αποστάσεως από τους γύρω -social distancing- και αποφυγή συχνοτισμού, χρήση μάσκας ακόμα και σε ανοικτούς πολυπληθείς χώρους) και υποδείξτε και στους οικείους σας ή στους γύρω σας, ακόμα και με αυστηρότητα, την ανάγκη εφαρμογής των βασικών μέτρων.

English

The Municipality of Antiparos reminds everyone (residents, professionals and tourists) that we have entered the peak of tourist season, with all the risks that this entails for the increased possibility of high carriage of the coronavirus SARS-Cov-2. The Municipality has taken on time all possible measures since the beginning of the global epidemic crisis to protect residents and public health. Among other things, there is the possibility of timely identification-detection of cases with the most up-to-date, fast and reliable detection device of SARS-CoV-2 (COVID-19) with automated molecular technique (PCR), provided by donations. EODY and the General Secretariat for Civil Protection bear the exclusive legal responsibility for the overall management, the announcement of the course of the pandemic and the number and distribution of cases. Show all due diligence to ensure public health for all of us. Apply the basic preventive measures (hand washing and antiseptic, use of distance from the surrounding -social distancing- and avoid frequency, use of mask even in open crowded places) and point out to your relatives or those around you, even strictly, the need to implement these key measures.

Français

La Commune d’Antiparos rappelle à tous (résidents, professionnels et touristes) que nous sommes entrés dans le sommet de la saison touristique, avec tous les risques que cela comporte pour la possibilité accrue de transport élevé par le coronavirus SARS-Cov-2. La Municipalité a pris à temps toutes les mesures possibles depuis le début de la crise épidémique mondiale pour protéger les habitants et la santé publique. Entre autres choses, il est possible d’identifier-détecter en temps opportun des cas avec le dispositif de détection le plus moderne, rapide et fiable du SRAS-CoV-2 (COVID-19) implémentent la technique moléculaire automatisée (PCR), qui provient de dons. EODY et le Secrétariat général à la protection civile ont la responsabilité juridique exclusive de la gestion globale, de l’annonce de l’évolution de la pandémie et du nombre et de la répartition des cas. Faites preuve de diligence raisonnable pour assurer la santé publique pour nous tous. Appliquez les mesures préventives de base (lavage des mains et utilisation d’antiseptique, maintenance de la distance par rapport à l’environnement – éloignement social – et évitement du rapprochement social, utilisation du masque même dans les endroits ouverts et bondés) et indiquez à vos proches ou à votre entourage, même strictement, le nécessité de mettre en œuvre ces mesures clés.