Ο Δήμος Αντιπάρου υπενθυμίζει σε όλους (κατοίκους και τουρίστες) ότι βρισκόμαστε στην πιο επικίνδυνη φάση διασποράς του Κορωνοϊού SARS-Cov-2 και της νόσου COVID-19 στα νησιά των Κυκλάδων

7 Ιουλίου, 2020

ΕΛΛ/GR

Ο Δήμος Αντιπάρου υπενθυμίζει σε όλους (κατοίκους και τουρίστες) ότι βρισκόμαστε στην πιο επικίνδυνη φάση διασποράς του Κορωνοϊού SARS-Cov-2 και της νόσου COVID-19 στα νησιά των Κυκλάδων από την αρχή της παγκόσμιας επιδημικής κρίσης. Απαιτείται από όλους τήρηση των βασικών μέτρων πρόληψης χωρίς να υπάρχει αίσθηση ότι είμαστε αλώβητοι. Η μέχρι σήμερα θεμελιωμένη βιβλιογραφία δείχνει ότι από λίγα κρούσματα εισερχόμενων επισκεπτών ξέσπασαν επιδημικά κύματα σε χώρες όπως η Αργεντινή και η Κορέα που διαδράμουν ανεξέλεγκτα για μήνες. Όσοι έχετε καταφτάσει πρόσφατα στο νησί (ιδιαίτερα από χώρες με υψηλό ιικό φορτίο και αριθμό κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους άνω του μέσου ευρωπαϊκού ορίου), απευθείας ή μέσω άλλων ενδιαμέσων χωρών (loophole), φροντίστε να αυτοπεριορίσετε τις επαφές και μετακινήσεις σας για 10-14 μέρες.

Οι κάτοικοι του νησιού, που έζησαν την καραντίνα και τα άλλα μέτρα σε μια περίοδο που τα νησιά ήταν τα ασφαλέστερα σημεία της χώρας, πρέπει να μην ξεχνάνε την εγρήγορση και υπευθυνότητα που επέδειξαν τότε, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης. Δυστυχώς καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μιας επικίνδυνης χαλάρωσης από κατοίκους και επισκέπτες, μιας αίσθησης ανοσίας και μιας ανάλαφρης εντύπωσης ότι η ζωή έχει επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της.

Καθημερινά στο Δήμο έρχονται επισημάνσεις για φαινόμενα συνάθροισης στα σούπερ μάρκετ, στα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης στα φέρυ και στα άλλα μεταφορικά μέσα, στα σημεία παράδοσης δεμάτων από τις μεταφορικές, στους υπαίθριους χώρους αγοράς ή εργασίας (οικοδομές), στη νυχτερινή πλατεία, στις παραλίες, αλλά και αλλού δημιουργούν την ανασφάλεια ότι πιθανή είσοδος του covid στο νησί μας θα απλωθεί ταχύτατα, ακόμα κι αν ο Δήμος έχει λάβει έγκαιρα όλα τα δυνατά αναγκαία μέτρα για την προστασία των κατοίκων και την έγκαιρη ταυτοποίηση-ανίχνευση των κρουσμάτων: με την προμήθεια (από δωρητές συμπολίτες μας και πρωτοβουλία της OLIAROS Α.Ε) της πλέον σύγχρονης, ταχείας και αξιόπιστης συσκευής ανίχνευσης του SARS-CoV-2 (COVID-19) με αυτοματοποιημένη μοριακή τεχνική (PCR) αλλά και λοιπού πολύτιμου εξοπλισμού προς το Ιατρείο Αντιπάρου, το ΚΥ Πάρου (που αποτελεί την επόμενη υγειονομική δομή) και το ΕΚΑΒ. Επίσης προέβη στο διαχωρισμό του χώρου εξέτασης των ασθενών με αναπνευστικά συμπτώματα από τον κύριο χώρο εξέτασης του Πολυδύναμου Ιατρείου, στην εγκατάσταση ενός οικίσκου ISOBOX (δωρεά της κ. Αθανασίας Κομνηνού) για τη διαλογή και την ενδεχόμενη βραχεία παραμονή σοβαρών θετικών περιστατικών, στη σύσταση ομάδας βοηθείας από εθελοντές κατοίκους, στην προμήθεια φιαλών οξυγόνου, συμπυκνωτών, ειδικού εξοπλισμού προστασίας, στις προληπτικές απολυμάνσεις σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, κ.ά. μέτρα, που έχουν ανακοινωθεί και παλιότερα.

Δείξτε όλη την προσοχή που αναλογεί στην περίσταση για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία και τους κατοίκους και επισκέπτες. Εφαρμόστε τα βασικά μέτρα πρόληψης (πλύσιμο χεριών και αντισηψία, χρήση αποστάσεως από τους γύρω -social distancing- και αποφυγή συχνοτισμού, χρήση μάσκας σε κλειστούς πολυπληθείς χώρους) και υποδείξτε και στους οικείους σας την εφαρμογή των μέτρων.

Σας ευχόμαστε καλό και ασφαλές καλοκαίρι

ΑΓΓ/ENG

The Municipality of Antiparos reminds everyone (residents and tourists) that we are in the most dangerous phase of the spreading of Coronavirus SARS-Cov-2 and the COVID-19 disease in the Cycladic islands since the beginning of the global epidemic crisis. We all need to adhere to basic prevention measures without feeling that we are invincible. The established literature shows that epidemics have broken out in a number of cases in several countries (such as Argentina and Korea), which have been uncontrollable for months. Those of you who have recently arrived on the island (especially from countries with high viral load and number of cases per 100,000 inhabitants above the European average), directly or through other intermediary countries (loophole), make sure you auto-limit your contacts and travel for 10-14 days.

Residents of the island, who experienced quarantine and other measures at a time when the islands were the safest places in the country, must not forget the vigilance and responsibility they showed then, adhering to all precautionary measures. Unfortunately, every day we witness a dangerous relaxation from residents and visitors, a sense of immunity and a slight impression that life has returned to normal.

Every day in the Municipality there are reported remarks about gathering in supermarkets, at the points of boarding and disembarking on ferries and other means of transport, at the points of delivery of parcels by transporters, in the open spaces of market or worksites (buildings), at nightclubs, in the square but also elsewhere. These create concern that the possible entry of Covid into our island will spread quickly, even if the Municipality has taken all possible measures on time to protect the residents and the timely identification-detection of cases: with the supply (from Our fellow citizens donors and an initiative of OLIAROS SA) of the most modern, fast and reliable SARS-CoV-2 (COVID-19) detection device with automated molecular technique (PCR) but also other valuable equipment to the Antiparos Clinic, Paros (which is the next health structure) and EKAB. There has also been applied a separation the examination area of patients with respiratory symptoms from the main examination room of the Antiparos Medical Unit, the installation of an ISOBOX house (donated by Mrs. Athanasia Komninou) for the sorting and eventual short stay of a group of serious positive cases, there has been formed a support group by volunteer residents, there have been supplied oxygen cylinders, condensers, special protection equipment, there has been made preventive disinfection in public places and services, etc. measures, which have been announced before.

Show all due attention to the occasion to ensure public health and that of residents and visitors. Apply the basic prevention measures (hand washing and antiseptic, keeping our distance from others -social distancing- and avoiding crowds/crowding, use of mask in closed crowded places) and indicate to your relatives the application of the measures.

We wish you a good and safe summer

ΓΑΛ/FRE/FRA

La municipalité d’Antiparos rappelle à tous (résidents et touristes) que nous sommes dans la phase la plus dangereuse de la propagation du Coronavirus SRAS-Cov-2 et de la maladie COVID-19 dans les îles des Cyclades depuis le début de la crise épidémique mondiale. Tout le monde doit adhérer aux mesures de prévention de base sans se sentir intact/invincible. La littérature établie montre que des épidémies ont éclaté commencent de quelques cas de visiteurs entrants dans des pays comme l’Argentine et la Corée, qui ne sont pas contrôlés depuis des mois. Ceux d’entre vous qui sont récemment arrivés sur l’île (en particulier provenant des pays à forte charge virale et nombre de cas pour 100000 habitants au-dessus de la moyenne européenne), soit directement soit via d’autres pays intermédiaires (échappatoire), assurez-vous d’être auto-confinés et limitez vos contacts et de voyages pendant 10-14 jours. .

Les habitants de l’île, qui ont connu la quarantaine et d’autres mesures à une époque où les îles étaient les endroits les plus sécurisées du pays, ne doivent pas oublier la vigilance et la responsabilité dont ils ont fait preuve à l’époque, en respectant toutes les mesures de précaution. Malheureusement, chaque jour, nous devenons témoins à une détente dangereuse des résidents et des visiteurs, un sentiment d’immunité et une légère impression que la vie est revenue à la normale.

Chaque jour dans la municipalité, il y a des remarques sur le phénomène de rassemblement dans les supermarchés, aux points d’embarquement et de débarquement dans les ferries et autres moyens de transport, aux points de livraison des colis du transport, dans les espaces ouverts du marché ou du travail (bâtiments), dans les boîtes de nuit, sur la place central mais aussi ailleurs. Ceux créent une insécurité: que l’entrée possible du Coronavirus

dans notre île se répandra rapidement, même si la municipalité a pris toutes les mesures possibles à temps pour protéger les résidents et l’identification-détection des cas en temps opportun: avec l’approvisionnement (à partir de nos concitoyens donateurs et une initiative de OLIAROS SA) du dispositif de détection SARS-CoV-2 (COVID-19) le plus moderne, rapide et fiable avec technique moléculaire automatisée (PCR) mais aussi d’autres équipements précieux pour la clinique d’ Antiparos, Paros (qui est la plus proche structure de santé) et EKAB (SAMU). Il a également séparé la zone d’examen des patients présentant des symptômes respiratoires de la salle d’examen principale de la clinique multidisciplinaire, dans l’installation d’une maisonnette ISOBOX (offerte par Mme Athanasia Komninou) pour le tri et l’éventuel court séjour d’un groupe de cas positifs graves, en des résidents volontaires, à la fourniture de bouteilles d’oxygène, de condenseurs, d’équipements de protection spéciaux, à la désinfection préventive dans les lieux et services publics, etc. mesures annoncées précédemment.

Montrez toute l’attention qui est due à l’occasion d’assurer la santé publique et les résidents et les visiteurs. Appliquez les mesures de prévention de base (lavage des mains et antiseptique, garder de la distance parmi vous – distanciation sociale – et évitement des foules, utilisation d’un masque dans des endroits fermés et surpeuplés) et indiquez à vos proches l’application des mesures.

Nous vous souhaitons un bon et sécurisé été

AΛΒ/ALB

Komuna ne Antiparos u kujton të gjithëve (banorë dhe turistë) se jemi në fazën më të rrezikshme të përhapjes së Koronacionit SARS-Cov-2 dhe sëmundjes COVID-19 në ishujt Cikladik që nga fillimi i krizës globale epidemike. Të gjithë duhet t’u përmbahemi masave themelore të parandalimit pa ndjerë se jemi të paprekur. Literatura e vendosur tregon se epidemitë kanë shpërthyer në një numër rastesh në vende si Argjentina dhe Koreja, të cilat kanë qenë të pakontrollueshme për muaj. Ata prej jush që kanë mbërritur kohët e fundit në ishull (veçanërisht nga vendet me ngarkesë të lartë virale dhe numri i rasteve për 100,000 banorë mbi mesataren evropiane), direkt ose përmes vendeve të tjera të ndërmjetme (tranzit ), sigurohuni që të kufizoni kontaktet dhe levizjet tuaja për 10-14 ditë.

Banorët e ishullit, të cilët përjetuan karantinë dhe masa të tjera në një kohë kur ishujt ishin vendet më të sigurta në vend, nuk duhet të harrojnë vigjilencën dhe përgjegjësinë që treguan atëherë, duke iu përmbajtur të gjitha masave paraprake. Fatkeqësisht, çdo ditë ne dëshmojmë një relaksim të rrezikshëm nga banorët dhe vizitorët, një ndjenjë imuniteti dhe një përshtypje të lehtë që jeta është kthyer në normalitet.

Cdo ditë në Bashki ka vërejtje për fenomenin e grumbullimit masiv në supermarkete, në pikat e hyrjes dhe zbarkimit ne feryboat dhe mjeteve të tjera të transportit, në pikat e dorëzimit të paketave postare , në hapësirat e hapura të tregut ose të punës (ne ndertim), në klubet e natës, në sheshin qendror(Platia) por edhe diku tjetër ata krijojnë pasiguri që hyrja e mundshme e kovidit në ishullin tonë do të përhapet me shpejtësi,edhe se Komuna ka marrë të gjitha masat e mundshme në kohë për të mbrojtur banorët dhe identifikimin-zbulimin në kohë të rasteve: me furnizimin (nga Bashkatdhetarët tanë donatorë dhe një iniciativë e OLIAROS SA) e pajisjes më moderne, të shpejtë dhe të besueshme të zbulimit SARS-CoV-2 (COVID-19) me teknikë molekulare të automatizuar (PCR) por edhe pajisje të tjera me vlerë për Klinikën Antiparos, Paros (që është struktura tjetër shëndetësore) dhe EKAB. Ai gjithashtu ndau zonën e ekzaminimit të pacientëve me simptoma të frymëmarrjes nga salla kryesore e ekzaminimit të Klinikës Multidisiplinare, instalimi i një shtëpie ISOBOX (dhuruar nga Znj. Athanasia Komninou) për renditjen dhe qëndrimin e mundshëm të shkurtër të një grupi rastesh serioze pozitive, në nga banorët vullnetarë, deri në furnizimin me bombola oksigjeni, kondensatorë, pajisje speciale të mbrojtjes, deri te dezinfektimi parandalues në vendet dhe shërbimet publike, etj. masa, të cilat janë shpallur më parë.

Tregoni të gjithë vëmendjen që te sigurojme mbrojtjen e shëndetit publik te banoreve dhe te vizitorëve. Aplikoni masat themelore të parandalimit (larja e duarve dhe antiseptikët, përdorimi i distancës nga rrethina-distancimi shoqëror- dhe shmangia e përdorimit, përdorimi i maskës në vende të mbyllura me njerëz) dhe tregoni para të afërmve tuaj zbatimin e masave.

Ju dëshirojmë një verë të mirë dhe të sigurt!