Ο Δήμος Αντιπάρου ανακοινώνει την προσωρινή σύσταση της υποστηρικτικής δομής υγείας και αλληλεγγύης Αντιπάρου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της νόσου covid-19.

25 Μαρτίου, 2020

Ο Δήμος Αντιπάρου ανακοινώνει την προσωρινή σύσταση της υποστηρικτικής δομής υγείας και αλληλεγγύης Αντιπάρου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της νόσου covid-19.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στην εν λόγω δομή, αφορούν στην καταγραφή των κατοίκων που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, των νοσούντων, και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου και την εξυπηρέτηση αυτών για την κάλυψη των αναγκών φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.

Καλούμε όσους πολίτες επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο πλαίσιο εφαρμογής των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Κάθε εθελοντική προσφορά είναι ευπρόσδεκτη.

Η γραμμή βοήθειας για κάθε πολίτη σε ανάγκη είναι το τηλέφωνο 6943069508

Υπεύθυνοι για την υποστηρικτική δομή θα είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Ιατρός ΕΣΥ Σκούρτης Σωτήρης και ο Αντιδήμαρχος Παλαιολόγος Δαμιανός.

Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας για καταχώρηση ως εθελοντή στους ανωτέρω ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αλλα και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εδώ

ΕΝ

Establishment of a health and solidarity support structure in Antiparos

The Municipality of Antiparos announces the provisional establishment of the Antiparos Health and Solidarity Support Structure in the context of taking preventive measures and protecting public health against covid-19.

The services provided by this facility are relating with the registration of residents who cannot or are not allowed to be resettled, the sick and financially disadvantaged residents of the municipality, and their service to meet the needs of pharmaceutical care and emergency supplies.

We urge all citizens who wish to volunteer as part of implementing preventive measures to address coronavirus. Any voluntary donation is welcome.

The helpline for every citizen in need is 6943069508

Responsible for the support structure will be the Chairman of the Municipal Council and Doctor of the National Health System Skourtis Sotiris and the Deputy Mayor Paleologos Damianos.

You can submit your request for registration as a volunteer as per the above at link, https://bit.ly/AntiparosHelp or at [email protected]

FR

Mise en place d’une structure d’appui à la santé et à la solidarité à Antiparos

La municipalité d’Antiparos annonce la mise en place provisoire de la structure de soutien à la santé et à la solidarité d’Antiparos dans le cadre de la prise de mesures préventives et de la protection de la santé publique contre le Covid-19.

Les services fournis dans cet établissement concernent l’enregistrement des résidents qui ne peuvent pas ou ne sont  pas permis d’ être réinstallés, les résidents de la municipalité malades et financièrement défavorisés, et leur service pour répondre aux besoins de soins pharmaceutiques et de fournitures d’urgence.

Nous exhortons tous les citoyens qui souhaitent se porter volontaires dans le cadre de la mise en œuvre de mesures préventives pour lutter contre le coronavirus. Tout don volontaire est le bienvenu.

Le service d’assistance téléphonique pour chaque citoyen dans le besoin est le 6943069508

Le responsable de la structure de soutien sera le président du conseil municipal et le docteur du Système National de Santé  Skourtis Sotiris et le maire adjoint Paleologos Damianos.

Vous pouvez soumettre votre demande d’inscription en tant que volontaire selon ce qui précède, à https://bit.ly/AntiparosHelp ou à [email protected]

ALB

Njoftim i Mbeshtetjes se Sistemit Shendetsor dhe Solidaritetit ndaj tij ne  Antiparos

Komuna e Antiparos njofton krijimin e përkohshëm të Strukturës Mbeshtetese  te Sistemit shendetsor si dhe solidaritetin ndaj tij në kontekstin e masave parandaluese dhe mbrojtjen e shëndetit publik kundër covid-19.

 Shërbimet e ofruara në këtë strukturë kanë të bëjnë me regjistrimin e banorëve që nuk mund ose nuk mund të zhvendosen, banorët e sëmurë dhe të pafavorshëm financiar të komunës, dhe shërbimin e tyre për të përmbushur nevojat e kujdesit farmaceutik dhe furnizimeve emergjente.

 Ne i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që dëshirojnë të bëhen vullnetarë, si pjesë e zbatimit të masave parandaluese kundra koronavirusit.  Cdo dhurim vullnetar është i mirëseardhur.

 Linja telefonike për çdo qytetar në nevojë është 6943069508

 Përgjegjës për strukturën mbështetëse do të jetë Kryetari i Këshillit Bashkiak dhe Doktor ESY Skourtis Sotiris dhe Nënkryetari i Bashkise Paleologos Damianos.

 Ju mund të paraqisni kërkesën tuaj për regjistrim si vullnetar në lidhjen e mësipërme:https://bit.ly/AntiparosHelp

Ose:[email protected]