ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

15 Μαρτίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 18η  του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.                   Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

2.                   Έγκριση 1ης τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης 2019 δήμου Αντιπάρου

3.                    Έγκριση ειδίκευσης πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 10-6615 με τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις»

4.                   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και του Δήμου Αντιπάρου περί «παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και μικροσυντήρησης ηλεκτροφωτισμού λιμανιών Αντιπάρου για το 2019»

5.                   Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου

6.                   Μετακίνηση Δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης