Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Ανακοίνωση , σχετικά με την εγγραφή ιδιωτών στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛ.ΣΤΑΤ

19 Νοεμβρίου, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 8ης Νοεμβρίου  μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Δεκεμβρίου 2018.

Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο έως και  τον Αύγουστο 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο ΙΣ έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Οι ΙΣ που θα επιλεγούν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Στην περίπτωση που συνταξιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 ενταχθούν στο Μητρώο και αναλάβουν εργασία, η καταβολή της σύνταξης τους ή των συντάξεων τους, κύριων και επικουρικών, αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους, δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4387/2016) .

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.     

       Άνεργοι που θα εγγραφούν στο μητρώο, εφόσον απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) χρησιμοποιούνται για την διενέργεια στατιστικών ερευνών και απογραφών. Ειδικότερα το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά Η  αμοιβή τους γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων  και καθορίζεται για κάθε έρευνα χωριστά.

Ιδιαίτερα για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν αποκλειστικά γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel).

Το έργο των ΙΣ που θα απασχοληθούν με την Ετήσια Γεωργική Έρευνα περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στοιχείων της έρευνας

Η παροχή υπηρεσιών των ΙΣ στην ΕΛΣΤΑΤ σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.08.2012).

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr-θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ στην ένδειξη «ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ». Για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι:

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=473001:5558

Οι ΙΣ που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενα Μητρώα ΙΣ, θα πρέπει να υποβάλουν νέα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης.

                                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Ανακοίνωση , σχετικά με την εγγραφή ιδιωτών στο μητρώο    Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛ.ΣΤΑΤ