ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

16 Ιουνίου, 2017


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου  (Κυριακής Ραγκούση-Κοντογιώργου)

2.       Αίτημα επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου «Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ»

3.       Αίτημα ΚΕΔΑ για παραχώρηση δημοτικού λεωφορείου για τη θερινή περίοδο

4.       Λήψη απόφασης για αναστολή εκτέλεσηςσυγκεκριμένωνοικοδομικών εργασιών εντός των οικισμών του Δήμου κατά τουςμήνες Ιούλιο – Αύγουστο

5.       Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

6.       Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης