ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

9 Μαΐου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιιπάρου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Επικύρωση της υπ αρ. 31/10-5-2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

2.      Έγκριση πραγματοποίησης φιλοξενίας και διάθεση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας στα πλαίσια του προγράμματος AquaNes

3.      Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση ή δημοπράτηση, συγκρότηση επιτροπής και ορισμός σχετικού τέλους

4.      Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

5.      Λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων

6.      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό σημείων πώλησης και την τιμολόγηση παροχής νερού σε επαγγελματίες

7.      Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου και αιρετών

8.      Έγκριση μετακινήσεως εκπροσώπου του Δήμου κ. Τσούκλερη Δ. για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑquaΝes

9.      Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

10.   Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

11.    Αιτήματα κατοίκων (ύδρευσης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης