ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

24 Μαρτίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/03/2017 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

« Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής»


«Σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017»

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση του Δημοτικού Λεωφορείου» .

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικού, για την συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου.»
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για την συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου».
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος».
«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Αναστάσιος Δ. Φαρούπος