«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Μαρτίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/03/2017  , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης.»
ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών » .
ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τα Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για τις τουριστικές εκθέσεις » .

ΘΕΜΑ 4Ο :    «Έγκριση  και διάθεση πίστωσης για φορολογικά πρόστιμα.

ΘΕΜΑ 5Ο:    « Μερική αποδέσμευση ποσού της υπ΄αριθμ. Α-63 απόφαση δέσμευσης

                        πίστωσης έτους 2017».

ΘΕΜΑ 6Ο :    «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης  για

                        την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης με αντικείμενο την ωρίμανση, ένταξη ,

                        χρηματοδότηση & διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Δήμου

                        Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 7Ο :    «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για

                       την προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους καθαριότητας για το έτος 2017»

ΘΕΜΑ 8Ο:    «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης

                         προσφορών γιατη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών  και γενικών   

                        υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του άρθρου 221 του  Ν.4412/16.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     Αναστάσιος Δ. Φαρούπος