Ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου Αντιπάρου με την οποία υιοθετεί και εφαρμόζει καινοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυση δωρεών σε αυτόν μέσω συλλογικής χρηματοδότησης,

24 Φεβρουαρίου, 2017

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας Crowdfunding του Δήμου μας .

 Ο Δήμος Αντιπάρου εγκαινιάζει την πλατφόρμας δωρεών αναζητώντας πόρους για ένα ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο.

Μόνο αν συμβάλουμε όλοι μαζί, κατά το μετρό της δυνατότητας μας, θα έχουμε πολύ σύντομα ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο στην υπηρεσία του Δήμου μας.

Η πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς σε μία εποχή εφαρμοσμένης λιτότητας όπου η κρατική συνδρομή συρρικνώνεται και καλούνται οι τοπικοί φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δράσεις. Η υλοποίηση της πλατφόρμας για ένα Δήμο αποτελεί μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία με απτά οφέλη σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Συνοψίζοντας, τα οφέλη για το Δήμο, τους Δημότες και τους φίλους της Αντιπάρου είναι τα ακόλουθα 

-Χρηματοδότηση Δράσεων που αναβαθμίζουν την Αντίπαρο σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό

-Άντληση χρηματοδότησης μέσω Δωρεών με σύγχρονο, αποτελεσματικό τρόπο και με διεθνείς μεθοδολογίες CrowdFunding, οι οποίες είναι συμβατές με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

-Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα μέλη, τους φορείς, την πολιτεία και την ευρύτερη κοινωνία

-Ανάπτυξη συμμετοχικής Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων

-Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων

-Ενεργή εμπλοκή των κοινών στόχων

-Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας Η πλατφόρμα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

-Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών ή για τη χρηματοδότηση της τέχνης, του Δημοσίου ή Δημοσίων Φορέων που εκτελούν ένα έργο γενικού συμφέροντος.

-Οι επενδυτές-δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους για λόγους ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνοντας κάποιο μη-χρηματικό αντίτιμο που ενδεχομένως προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας, το οποίο μπορεί να είναι ένα ευχαριστήριο σημείωμα ή ένα δώρο συμβολικής/αναμνηστικής αξίας.

-Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που αφορούν τον πολιτισμό, τις υποδομές, έργα και δράσεις τις κοινωνίας πολιτών κ.ά.

-Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου με την οποία υιοθετεί και εφαρμόζει καινοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυση δωρεών σε αυτόν μέσω συλλογικής χρηματοδότησης,

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο http://funding.crowdapps.net/antiparos