ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

27 Ιανουαρίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221, παράγρ. 11β του Ν.4412/2016)

2. Συγκρότηση παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221, παράγρ. 11δ του Ν.4412/2016)

3. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών δήμου Αντιπάρου

4. Ορισμός επιτροπής ετήσιας κατάρτισης μητρώου αρρένων δήμου Αντιπάρου

5. Λήψη απόφασης για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2015 του προϋπολογισμού του δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 4 του Π.Δ.113/10 (ΦΕΚ 194/Α)

6. Ανάκληση απόφασης υπ’ αρ. 124/2016 αναφορικά με την «Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ‘‘Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2017’’»

7. Παραγραφή οφειλών του Δήμου Αντιπάρου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σωτήριος Σκούρτης