Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

20 Οκτωβρίου, 2016

« Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Πάρου ( Δήμοι Πάρου & Αντιπάρου )
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμό 356/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΓΔΜ7ΛΞ-ΘΩΖ), προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την « Ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Πάρου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017». 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, στα Γραφεία της επί της πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100 Σύρος στην Ερμούπολη Σύρου, fax: 2281084124 και τηλ. 2281362723, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. (λήξη υποβολής αιτήσεων), στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό) και fax, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην με α.π. 125112/412/11-10-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στο τηλ. 22813-62723 και e-mail: [email protected] και από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου στο τηλ. 22843-61226 και e-mail: [email protected] ( πληροφ. Θεοχάρης Σιδηρόπουλος ).
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διαδρομή : Αρχική Σελίδα – «ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»).