Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

28 Σεπτεμβρίου, 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Έγκριση του απο 10/11/15 πρωτοκόλλου και του απο 28/08/16 συμπληρωματικού πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ανακατασκευή υπαιθρίων γηπέδων μπάσκετ -βόλεϊ του δημοτικου σχολείου Αντιπάρου»

2.      Έγκριση προθεσμίας περαίωσης του έργου «αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θεση Προφήτης Ηλίας δήμου Αντιπάρου»

3.      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμου ΚΕΔΑ 2016

4.      Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

5.      Αποδοχή κατανομής σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Αντιπάρου

6.      Έγκριση αντικατάστασης μελών Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής δήμου Αντιπάρου

7.      Λήψη απόφασης έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του δήμου Αντιπάρου σε εκθέσεις για την τουριστικη προβολή του Δήμου έτους 2016

8.      Έγκριση αποδοχής παραίτησης μέλους Τουριστικής Επιτροπής δήμου Αντιπάρου και ορισμός αντικαταστάτη αυτού.

9.      Έγκριση αιτήματος χρονικής παράτασης σύμβασης

10.  Έγκριση μετακίνησης δημάρχου 

11.   Αιτήματα ύδρευσης 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης