ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

20 Αυγούστου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και  ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Λήψη απόφασης σχετικά με την επιχείρηση με την επωνυμία “ΝΕΦΕΛΗ ΑΕ” και τον τίτλο “ΡΑΚΙΔΙΟ”  μετά από σχετικό έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Αντιπάρου

2.      Λήψη απόφασης σχετικά με την  επιχείρηση με την επωνυμία “Νερομυλιώτης Σωτήριος” και τον τίτλο “RESCUE”  μετά από σχετικό έγγραφο του Αστυνομικού Σταθμού Αντιπάρου

3.      Έγκριση και αποδοχή “Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου” μετά από διαβούλευση

4.      Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δύο (2) ταξί στο λιμάνι Αντιπάρου μετά από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

5.      Έγκριση εισφοράς ΧΥΤΑ έτους 2015

6.      Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων

7.      Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης