«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

13 Μαΐου, 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 17/05/2016  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με τη συμπληρωματική έγκριση των δαπανών

                     παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν

                     εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους

                    2016»

ΘΕΜΑ 3Ο:«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση  διάθεσης πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης

                    υπαλλήλων.»

ΘΕΜΑ 4Ο :«Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εκλογική αποζημίωση των

                       υπαλλήλων που εργάστηκαν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την

                       προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, τη

                       διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών Μαΐου 2014 ,και τη

                       διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την επιβολή προστίμου».

ΘΕΜΑ 6Ο : « Επιστροφές Αχρεωστήτως καταβληθέντων»

ΘΕΜΑ 7Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της αξίας της παροχής

                      γάλακτος σε χρήμα για το έτος 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ