ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

21 Μαρτίου, 2016

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αρ. 02/17-03-2016 με θέμα «Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων προϋπολογισμού 2015»

2.      Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αρ. 03/17-03-2016 με θέμα «Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2015, αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος»

3.      Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα περιφερική οδός Αντιπάρου του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου’, αναδόχου Σταματέλος Αργύριος Ε.Δ.Ε.».

4.      Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης συνεργασίας (άρθρο 9 παρ.1 & 2 του Ν.4039/2012) με το φιλοζωικό σωματείο AWA

5.       Λήψη απόφασης για εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία Δημοτικού ακινήτου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης