Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

13 Δεκεμβρίου, 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί προϋπολογισμού ΚΕΔΑ έτους 2016
  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αντιπάρου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης