«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

11 Δεκεμβρίου, 2015


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 15/12/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο«Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού

τους 2016»

ΘΕΜΑ 2Ο«Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος