ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

9 Δεκεμβρίου, 2015

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας
Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2016
Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015
Αποδοχή δωρεάς μελέτης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης