Παραχώρηση στη κ. Κουτσουμάρκου Γεωργία, υπεύθυνη εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ Αντιπάρου, της αίθουσας πληροφορικής του Γυμνασίου Αντιπάρου για την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με το πρόγραμμα

30 Νοεμβρίου, 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(αρ. απόφασης 260 /2015)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Η από 24/11/2015 με αριθ. πρωτ. 3249 αίτησή σας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Την παραχώρηση στη κ. Κουτσουμάρκου Γεωργία, υπεύθυνη εκπαίδευσης του ΚΔΒΜ Αντιπάρου, της αίθουσας πληροφορικής του Γυμνασίου Αντιπάρου για την εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σύμφωνα με το πρόγραμμα.

β) O χώρος θα παραδίδεται καθημερινά καθαρός και έτοιμος προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και θα αποκατασταθούν όποιες φθορές ή ζημιές προκληθούν στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου.

Κοιν. : Κ. ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  1. Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
  2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
  3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΤΛ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
  4. Ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος