ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5 Νοεμβρίου, 2015

Αντίπαρος,05 /11/2015

Αρ. πρωτ.: 3053

download: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 (MIS: 389629)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας Δ. Αντιπάρου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Aπευθείας ανάθεση εργολαβίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12.651,91 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», με την υπ’ αριθμ. 4794/16-11-2012 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

έως την 21/12/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

έως και 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αντιπάρου

Ταχ. δ/νση: Τ.Κ. 84007, Αντίπαρος

Ο Δήμος Αντιπάρου έχοντας υπόψη:

Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012, Αρ. Φ. 85/11-4-2012, τεύχος Α’, “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ”.

Το Ν. 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις”.

Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010), περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

Τις διατάξεις της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών

Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»

Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α’ “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”

Την αριθμ. 4794/16-11-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “Προφήτης Ηλίας” και Υποδομές Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου» με κωδικό MIS 389629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

Την αριθμ. 68/04-11-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας Δ. Αντιπάρου» προϋπολογισμού 12.651,91 € (με ΦΠΑ).Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 10.906,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα αναλυτικά τεύχη της πρόσκλησης (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, Τ.Κ. 84007, Αντίπαρος, μέχρι τις 09/11/2015.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2284061570, FAX επικοινωνίας 2284061218, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παλαιολόγου Άννα.

Στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης γίνονται δεκτοί:

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή 2ου ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

7.879,85

Α1 και άνω

Α1 και άνω

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχή με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ιδία κατηγορία) και υπό τον όρο ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Οι πρόσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:

α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β. «ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

γ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ».

ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail).

Το περιεχόμενο της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

  • το χρόνο ισχύος της προσφοράς (κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες)
  • την καθαρή αξία και την αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω
  • Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) ότι: α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα προκήρυξη β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής
  • Πληρεξούσιο, για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τ.Κ. 84007, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Υπ’ όψη ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΑΡΟΥΠΟΥ

Τηλέφωνο & FAX: 2284061573,2284061218, e-mail: [email protected].

Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, έως 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αποστολής, είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 11/11/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Για την ανάδειξη του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) Η συνολική καθαρή τιµή (χωρίς Φ.Π.Α) θα λαµβάνεται υπ’ όψιν για την σύγκριση των προσφορών.

β.) Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από εισήγηση της επιτροπής ανάθεσης η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο εγγράφως.

γ.) Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται, το αργότερο σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
  • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
  • Νοµιµοποιητικά έγγραφα
  • Επικυρωµένο καταστατικό του νοµικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νοµικά πρόσωπα)

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η Επιτροπή Ανάθεσης του Δήμου Αντιπάρου (υπ’ αριθ. Αποφ.16/20-02-2015) µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Χρόνος εκτέλεσης του έργου: τριάντα (30) ημέρες.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αντιπάρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ