Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

8 Οκτωβρίου, 2015

Η Αντίπαρος περιλαμβάνεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές παρακαλούμε όπως κατεβάσετε τα
Δικαιολογητικά και τις Aιτήσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.dropbox.com/sh/qyzoz8a4qxpvuvg/AAAUJvqHilqNXWTPwXwrWY2qa?dl=0

Θέμα : «Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών».
Σχετ. : α) Η με Α.Π. 2/71338/0026/22-07-2013 (ΦΕΚ 1911/Β/0
6-08-2013) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπλ. Οικονομικών & Πρόνοιας.
β) Το με Α.Π. 2/111270/0026/11-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓΟ) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου
Οικονομικών.
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία μας πρόκειται να προχωρήσει και φέτος, για το οικονομικό έτος 2015, στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.apdaigaiou.gov.gr ή στο τηλέφωνο 22813 60234 (κα Σταυρούλα Βασιλοπούλου).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην υπηρ
εσία μας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης Ν.Κυκλάδων.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και για την καλ
ύτερη εξυπηρέτησή τους, οι αιτήσεις με τα απαιτούμε
να δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ, τα οποία στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας.


Με Εντολή Γ.Γ.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος
Μαργαρίτα Σταχτά