Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

12 Σεπτεμβρίου, 2015

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαβίβαση απόφασης οικονομικής επιτροπής υπ’ αριθ. 47/4-8-15 για έγκριση 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

2. Διαβίβαση απόφασης οικονομικής επιτροπής υπ’ αριθ. 55/4-8-2015 με θέμα 

«Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου  Επέκταση ∆ηµοτικού Ηλεκτροφωτισµού 

στην περιοχή “Κουβαρέϊκα” και έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης για την  

κατασκευή του»

3. Διαβίβαση απόφασης οικονομικής επιτροπής υπ’ αριθ. 49/4-8-2015 με θέμα 

«σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού των μονίμων εγκαταστάσεων ύδρευσης 

του δήμου Αντιπάρου στην περιοχή Σωρός» 

4. Αποδοχή ενοικίων Ιατρείου Αντιπάρου από 01/7/2014 έως 31/12/2014

5. Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με την 52490/15 απόφαση του Υπ. 

Εσωτερικών  για «την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων εκλογικών αναγκών κατα την προπαρασκευή και 

διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογων 2015 της 25ης Ιανουαρίου» και 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού

6. Αίτημα Αστυνομικού Σταθμού Αντιπάρου κατόπιν αυτοψίας σχετικά με την 

ασφαλή τοποθέτηση στάσεων του Δημοτικού Λεωφορείου 

7. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 

«Ανακατασκευή υπαιθρίων γηπέδων Μπάσκετ-Βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου 

και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου»

8. Αίτημα προς Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου για απομάκρυνση ξύλινης 

κατασκευής στο χώρο των ferry boat και προγραμματισμό αδειοδότησης για τη 

δημιουργία ενός σύγχρονου ξύλινου και λειτουργικού στεγάστρου αναμονής 

επιβατών

9. Ψήφισμα σχετικά με τον άμεσο κίνδυνο διακοπής του προγράμματος 

παρέμβασης στον παιδιατρικό πληθυσμό «Θεραπεία Ίσον Ελπίδα»

10. Συζήτηση και  λήψη αποφάσεων για ζητήματα κυνηγιού και αίτημα προς τοπικό 

Κυνηγετικό Σύλλογο

11. Αποδοχή πρωτοκόλλου παραλαβής χειρογράφων ζυγολογίων από την εταιρεία 

«Ανοδική»

12. Λοιπά αιτήματα πολιτών 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης