«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

31 Ιουλίου, 2015

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                  Αντίπαρος  31/07/2015                                                                                     

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: 1896

Τ.Κ 84007

                                                                                                            ΠΡΟΣ:

                                                                                                            Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 04/08/2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο

«Σύνταξη αναμόρφωσης προϋπολογισμού ».

ΘΕΜΑ 2Ο

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και

έγκριση όρων διακήρυξης για την πραγματοποίηση πρόχειρου διαγωνισμού για

την υπηρεσία «Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2011, 2012, την προσαρμογή και προετοιμασία της

οικονομικής υπηρεσίας για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής και την φορολογική υποστήριξη του Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 3Ο

Έγκριση δέσμευσης , διάθεση πιστώσεως και ανάθεση στη ΔΕΗ για την σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού των μόνιμων εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου στην περιοχή Σωρός

ΘΕΜΑ 4Ο

Έγκριση δέσμευσης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων ύδρευσης και σύνδεση νέων παροχών και υδρομετρητών.

ΘΕΜΑ 5Ο

Έγκριση δέσμευσης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την ηλεκτρολογική συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της σύμβασης συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων Δικτύου Δεδομένων».

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή Δικαστικού Επιμελητή Αναστάσιου Κεφάλα για την επίδοση του υπ αριθμ. 101/08-06-2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

ΘΕΜΑ 8o

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση ασφαλίστρων για τα δημοτικά οχήματα

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση τεχνικής έκθεσης του Έργου «Επέκταση Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Κουβαρέικα» και Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την κατασκευή του.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων προμηθειών οικον/κού έτους 2015

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος