Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού

29 Ιουλίου, 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1298

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθ. «ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/ 09.04.2015 τεύχος Β’)» καθώς και την τροποποίησή της «ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728Β΄ ΕΞ2015/12-05-2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’).
  2. Το υπ’ αρ. ΔΔΠ0007650ΕΞ2015 750Β΄/21-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας.
  3. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 ” Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 285/Α/2001).
  4. Τα άρθρα 30 και επόμενα του Δ/τος 1112-11-1929 (399Α) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».
  5. Το υπ’ αρ. 6047/18-06-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου με το οποίο ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας.
  6. Το υπ’ αρ. 24747/1131/29-6-2015 έγγραφο του τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών της Δ/νσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ. με θέμα τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.

Διακηρύσσει ότι

Στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, την τρίτη (03) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 (κατάθεση δικαιολογητικών), θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, μίσθωσης οκτώ (8) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως φαίνονται στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες και απαριθμούνται παρακάτω:

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

& ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ

Α’ ΨΑΡΑΛΥΚΗ

100 τ.μ.

Ομπρελοξαπλώστρες

Α’ ΨΑΡΑΛΥΚΗ

30 τ.μ.

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

ΣΙΦΝΕΪΚΟΣ ΓΥΑΛΟΣ για καθίσματα &

50 τ.μ.

Ομπρελοξαπλώστρες

ΓΛΥΦΑ

40 τ.μ.

Ομπρελοξαπλώστρες

ΓΛΥΦΑ

40 τ.μ.

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

30 τ.μ.

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

ΒΑΘΥΣ ΒΟΛΟΣ

150 τ.μ.

Ομπρελοξαπλώστρες

Β’ ΨΑΡΑΛΥΚΗ

50 τ.μ.

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ:

Άρθρο 1. Τα προς παραχώρηση τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, όπως περιγράφονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση Α) ΟΜΠΡΕΛΩΝ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ & Β)ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

Άρθρο 2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, ενώπιον της προς τούτο ορισθείσης επιτροπής.

Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 10-8-2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Άρθρο 3. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30/04/2016. Με τη λήξη της σύμβασης ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.

Άρθρο 4. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2) Σχετικό πληρεξούσιο αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος

3) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός των πλειοδοτησάντων που θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας και στους οποίους θα επιστραφούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

4) Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

5) Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή εφ’ όσον Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο.

6) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα).

7) Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

8) Πιστοποιητικό ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ και αντίγραφο ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

9) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

10)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 5. Αν κάποιος καταθέτει προσφορά για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο στην επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 6. Όσοι κατέχουν άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου-τύπου Β΄ για κινητή καντίνα σε ισχύ, δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν στην τοποθεσία που δημοπρατείται καθόσον σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής».

Άρθρο 7. Ο χρήστης υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να εκδοθεί στο όνομά του άδεια λειτουργίας καντίνας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. Η εν γένει λειτουργία της καντίνας θα ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και της Πολιτείας

Άρθρο 8. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ απλού χάρτου.

Άρθρο 9. Ο τυχόν εγγυητής, υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη του διαγωνισμού για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης χρήσεως.

Άρθρο 10. Ο πλειοδοτήσας δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας για σημαντικό λόγο από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το αντίτιμο χρήσεως ορίζονται τα ποσά των:

Α) Α’ ΨΑΡΑΛΥΚΗ για καθίσματα & Ομπρέλες: 5.200,00 ευρώ/100 τ.μ. (52 ευρώ/τ.μ.)

Β) Α’ ΨΑΡΑΛΥΚΗ για θαλάσσια μέσα αναψυχής: 1.560,00 ευρώ/30 τ.μ. (52 ευρώ/τ.μ.)

Γ) ΣΙΦΝΕΪΚΟΣ ΓΥΑΛΟΣ για καθίσματα & Ομπρέλες: 1.500 ευρώ/50 τ.μ. (30 ευρώ/τ.μ.)

Δ) ΓΛΥΦΑ για καθίσματα & Ομπρέλες: 1.200,00 ευρώ/40 τ.μ. (30 ευρώ/τ.μ.)

Ε) ΓΛΥΦΑ για τοποθέτηση ιστιοσανίδων: 2.000,00 ευρώ/40 τ.μ. (50 ευρώ/τ.μ.)

ΣΤ) ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ για καθίσματα & Ομπρέλες: 900,00 ευρώ/30 τ.μ. (30 ευρώ/τ.μ.)

Ζ) ΒΑΘΥΣ ΒΟΛΟΣ για καθίσματα & Ομπρέλες: 4.500,00 ευρώ/150 τ.μ. (30 ευρώ/τ.μ. )

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 34 του ΠΔ11/12-11-1929 αναφέρονται τα εξής : «Ίνα γίνη δεκτή η προσφορά, δέον να η ανωτέρω κατά 5%, του ελαχίστου όρου προσφοράς ή, μετά την έναρξη της δημοπρασίας, του εκάστοτε αποτελέσματος αυτής, αν δεν υπερβαίνει τις 50.000 δραχμάς, κατά 3% δε αν υπερβαίνει το ποσόν τούτο», δηλαδή κατά την έναρξη της δημοπρασίας η πρώτη προσφορά να είναι αυξημένη κατά 3% από την τιμή εκκίνησης. Επιπλέον, κάθε επόμενη προσφορά για να γίνει δεκτή θα πρέπει να προσαυξάνεται κατά ποσοστό τουλάχιστον 3% επί της τελευταίας προσφερόμενης τιμής.

Άρθρο 12. Πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, θα καταβληθεί το 50% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 25% θα καταβληθεί υπέρ του ταμείου του Δήμου Αντιπάρου. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού υπέρ του ταμείου του Δήμου Αντιπάρου θα καταβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2015.

Η σύμβαση μίσθωσης συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου διά του νόμιμου εκπροσώπου του, τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον μισθωτή.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο χώρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για περίοδο αρχομένης της υπογραφής της σύμβασης και λήγουσα αυστηρά την 30/04/2016.

Άρθρο 13. Ο πλειοδοτήσας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών περί κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον τυχόν εγγυητή του, για την πληρωμή του ποσοστού 50% (50% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και 50% υπέρ του Δήμου) του αρ. 12 της παρούσας διακήρυξης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς δικαστική παρέμβαση και καλείται ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης και εάν ούτε αυτός προσέλθει τότε ο τρίτος και ούτω καθ’ εξής.

Άρθρο 14. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του αντιτίμου χρήσεως σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση ή λήξει πρόωρα η χρήση εφ’ όσον δεν υφίσταται υπαιτιότητα του.

Άρθρο 15. Από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, η παραχώρηση χρήσης θεωρείται ότι έγινε οριστικά.

Άρθρο 16. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17. Ο χρήστης υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της παραχώρησης να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο σε καλή κατάσταση χωρίς καμία αλλοίωση του χώρου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, πέρα από τη συνήθη χρήση. Το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου μπορεί να ζητήσει μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση.

Άρθρο 18. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 19. Ο χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν.2971/2001 και όχι για μίσθωση.

Άρθρο 20. Ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε 1) να μην τίθενται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα και 2) να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 21. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.

Άρθρο 22. Απαγορεύεται : α) οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και τοποθέτηση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ.

Άρθρο 23. Απαγορεύεται εκτός του χώρου της καντίνας η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα- τέντες κλπ).

Άρθρο 24. Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει τους επιτηρητές της παραλίας στην ευρύτερη περιοχή του εάν και εφόσον υπάρχουν.

Άρθρο 25. Ο χρήστης υποχρεούται άμεσα και με δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει δύο (2) και πλέον καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων να ανακυκλώνει ανελλιπώς τα ανακυκλούμενα υλικά και να διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του αιγιαλού, την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή.

Άρθρο 26. Οι τυχόν ομπρέλες & ξαπλώστρες που θα τοποθετηθούν από τον χρήστη θα έχουν καλυπτόμενο χώρο χρήσης έως 50% του παραχωρούμενου χώρου προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Για τις μεν καντίνες ο χώρος κατάληψης είναι έως 15τ.μ., για δε το σετ ομπρελών-ξαπλωστρών συνολικά 10 τ.μ. Ακόμη θα έχει ληφθεί η αναγκαία μέριμνα για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑΜΕΑ. Τέλος οι ομπρέλες ξαπλώστρες κλπ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ − ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015 & της ΚΥΑ ΔΔΠ0006398/ 691Β΄ ΕΞ2015.

Άρθρο 27 Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (μη σταθερής κατασκευής) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων, κλπ) επιφάνειας έως 5 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου.

Τα θαλάσσια μέσα αναψυχής θα τοποθετούνται εντός του παραχωρούμενου χώρου των 5 τ.μ.

Άρθρο 28 Ο χρήστης εάν επιθυμεί μπορεί να τοποθετήσει με δαπάνες του χημικές τουαλέτες, όμως ελεύθερες για όλους.

Άρθρο 29 Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης, με υπαιτιότητα του χρήστη, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του αντιτίμου που αφορά στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την λήξη της χρήσης.

Άρθρο 30 Εάν ο χρήστης παραβεί οιονδήποτε όρο του παρόντος (π.χ. επέκταση και κατάληψη χώρου πέραν του παραχωρηθέντος, αλλοίωση ή ρύπανση του χώρου κλπ) τότε εκπίπτει αυτοδικαίως, λύεται εις βάρος του η σύμβαση παραχώρησης και καλείται στη θέση του ο επόμενος πλειοδότης του διαγωνισμού αυτού και εάν αυτός αρνηθεί ο μεθεπόμενος και ούτω καθεξής.

Εφόσον μετά την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης παραχώρησης παραμείνει στον χώρο, τότε θα ληφθούν εις βάρος του από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Άρθρο 31 Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.

Με την επιφύλαξη λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με την «Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/ 09.04.2015 τεύχος Β’)» καθώς και την τροποποίησή της «Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0006856/728Β΄ ΕΞ2015/12-05-2015 (ΦΕΚ 828/ 12.05.2015 τεύχος Β’), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης ως προς τον Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου. Η ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο. Τ. Α. συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής και ο εκάστοτε χρήστης υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου.

Άρθρο 32Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευτεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν α) σε μία τοπική εφημερίδα & σε μία εφημερίδα ημερήσια της Περιφέρειας β) στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, τα δε έξοδα της δημοσίευσης της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού θα βαρύνουν τους μισθωτές. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου στα τηλέφωνα 22810/79710-11.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ