ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ ‘ αριθµ . ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2 Ιουλίου, 2015