Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών υπαλλήλων

1 Οκτωβρίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                      Αντίπαρος30/09/2014

                                         Αρ. Πρωτ.4073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης αναπληρωματικών μελών (σε όσες επιτροπές δεν έχουν οριστεί )για τη συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Αντιπάρου.

5.Την αρ.20/10-02-2014 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για ορισμό επιτροπών μετά από κλήρωση.

6. Την αρ 11/10-02-2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό επιτροπών μετά από κλήρωση.

Γνωστοποιούμε ότι στον Δήμο Αντιπάρου την 02/10/2014 ημέρα Πέμπτη , ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  :

Α) ΤηνΕπιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης παροχής Υπηρεσιών του 28/80 (ένα αναπληρωματικό μέλος), η επιλογή και έγκριση των μελών γίνεται με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Β)Την επιτροπή Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση έργων (ένα αναπληρωματικό μέλος), η επιλογή και έγκριση των μελών γίνεται με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Γ)Την επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών διαφορών (1 τακτικό ως χρέη γραμματέα και 1 αναπληρωματικό) η επιλογή και έγκριση των μελών γίνεται με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τους κάτωθι:

  1.    Μήτρου Ευάγγελος, Δημοτικός Υπάλληλος.
  2.    Χριστοπούλου Χρυσούλα , Δημοτική Υπάλληλος.
  3.    Σπανού Ζαχαρούλα, Δημοτική Υπάλληλος.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

                                Ο Δήμαρχος

                                                            Αναστάσιος Δ.Φαρούπος