Ανακοίνωση – Πρόσκληση

10 Σεπτεμβρίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ∆ΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 09 Σεπτεμβρίου 2014

Αρ.Πρωτ: 3671/09.09.2014

Ταχ. ∆/νση: 84007 Αντίπαρος
Πληροφορίες: Παλαιολόγου Άννα
Τηλέφωνο: 2284061570
Fax:2284061218

Θέμα: Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθ. 51 παρ. 8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26-03-2014) και του άρθ. 48 παρ. 2 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ Α 147/2014), όπως ισχύουν και την εγκύκλιο 39/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 28409/16-7-2014, Α∆Α 630ΤΝ-ΩΨΑ), ο ∆ήμος Αντιπάρου του Νομού Κυκλάδων επιθυμεί, στο πλαίσιο του προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες με προσωπικό μόνιμο ή Ι.∆.Α.Χ.: 

Α/ΑΚατηγορία – Κλάδος/ΕιδικότηταΑριθμός θέσεων
1ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ1
2ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
3ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ1
4ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
5ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
6ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
7ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ1
8ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ1
9ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
10ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ1
11ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ1
12ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ1

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι του ∆ήμου Αντιπάρου με βάσει το Ενιαίο Μισθολόγιο λαμβάνουν επιπλέον το επίδομα Παραμεθορίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30-09-2014 Πληροφορίες: κα Παλαιολόγου Άννα, τηλ: 2284061570

-Ο- ∆ήμαρχος Αντιπάρου

Φαρούπος Αναστάσιος