Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου

3 Σεπτεμβρίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

      Αντίπαρος 02  Σεπτεμβρίου 2014                         

                                                        Αριθ. Πρωτ.:3556

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέληΔημοτικούΣυμβουλίουγιατηνεκλογήτωνμελώντουΠροεδρείουτου Δημοτικού  Συμβουλίου  και  τωνμελώντηςΟικονομικής  Επιτροπής .

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Καλουδά στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 , ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

ΟπροεδρεύωνΣύμβουλος

ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ