ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023 )»

6 Ιουνίου, 2024

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/06/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

                   μουσικής – μουσικών οργάνων» .

ΘΕΜΑ 2Ο: «Λήψη απόφασης περί καταρτίσεως των νέων όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση τριών (3) ακινήτων (γεωτεμαχίων) από τον Δήμο Αντιπάρου που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης (Parking).

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023.»

ΘΕΜΑ 4Ο :  «Αίτημα Παράτασης της υπ΄αρ. πρωτ. 01-06-2022 (ΑΔΑ:ΠΒΨΝ4652Ω5-

                     Φ2Ν)προγραμματική  σύμβαση με τίτλο  «Προμήθεια και τοποθέτηση  πλωτών 

                     εξέδρων »

ΘΕΜΑ 5Ο : « Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, κατόπιν αιτήματος  και 

                     εξειδίκευση των ΚΑ 00-6735 & ΚΑ 00-6736.003 »

ΘΕΜΑ 6Ο : Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 21.500 θέσεων 

                   εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση ανέργων ηλικίας55 ετών και 

                   άνω.

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                      Φαρούπος Αναστάσιος