ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023 )»

17 Απριλίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος: 15/4/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:876

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/04/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ  της Επιτροπής διενέργειας – κατακύρωση αποτελέσματος του υπ’ αριθμ. 344585 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Αντιπάρου» με αριθμό πρωτοκόλλου Διακήρυξης 305/08.02.2024.

ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης έτους  2023.»

ΘΕΜΑ 3Ο  :     «Έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και συντήρησης χώρων 2024.»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών–καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2024  & 2025», συνολικού προϋπ/σμού  176.163,32 €, συμπ/νου του ΦΠΑ»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Λήψη απόφασης περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση τριών (3) ακινήτων (γεωτεμαχίων) από τον Δήμο Αντιπάρου που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης (Parking).»

ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών–καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρου του Δήμου Αντιπάρου (LIFE18 IPE/GR/000013 ‘LIFE IP CEI Greece’)», συνολικού προϋπ/σμού  217.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ.»

ΘΕΜΑ 7Ο :Λήψη απόφασης για την άδεια κατ΄ εξαίρεσης οδήγησης των δημοτικών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου που δεν κατέχουν θέση οδηγού. 

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                      Φαρούπος Αναστάσιος