ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο 9 του ν.5056/2023 )»

5 Ιουλίου, 2024Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 9/07/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 9 του ν.5056/2023):


ΘΕΜΑ 1 ο : Ανάκληση της υπάριθμ. 47/10-06-2024 Αποφαση Δημοτικής Επιτροπής με θέμα:
«Αίτημα Παράτασης της υπ΄αρ. πρωτ. 01-06-2022
(ΑΔΑ:ΠΒΨΝ4652Ω5Φ2Ν)προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση
πλωτών εξέδρων ».


ΘΕΜΑ 2 Ο : Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων
–έγκριση τεχνικών προδιαγραφών–καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας
16 m 3 », συνολικού προϋπ/σμού 217.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ.


ΘΕΜΑ 3 Ο : Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας – κατακύρωση αποτελέσματος
του υπ’ αριθμ. 352867 ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή
υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων του Δήμου Αντιπάρου (2024-2026)» με αριθμό πρωτοκόλλου Διακήρυξης
1544/05.06.2024.

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος