ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023 )»

28 Ιουνίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος: 28/06/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:1829

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 28/06/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Αντιπάρου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν.4412/16.

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                          Φαρούπος Αναστάσιος