«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής»

8 Μαρτίου, 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος: 8/3/2024

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:494

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής» (Άρθρο  9 του ν.5056/2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/03/2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου  9 του ν.5056/2023):

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.» 

ΘΕΜΑ 2Ο :  «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023.» 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικών 1,2,3 και κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού  325.000,00 €   προ  ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Λήψη απόφασης για την «προγραμματικής σύμβαση μεταξύ Δήμου Αντιπάρου και ΔΕΥΑ Πάρου για παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης» του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 5Ο : « Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 

4555/2018- από τον Κ.Α. 156471 του προϋπολογισμού  2024 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

ΘΕΜΑ 6Ο : Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 21.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση ανέργων ηλικίας55 ετών και άνω

ΘΕΜΑ 7Ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  έτους 2024 στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών ( ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντίτιμου και λοιπών αντικαταβολών).

ΘΕΜΑ 8Ο : «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο»  για την Πρόσκληση με κωδικό 41_Δ.1.3 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού», έγκριση Πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αρ. 1/2024 Μελέτης στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Ψηφιακές Εφαρμογές για την Τουριστική προβολή και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Αντιπάρου».

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                      Φαρούπος Αναστάσιος