Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας του Δήμου Αντιπάρου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»