Ο Δήμος Αντιπάρου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου»

22 Νοεμβρίου, 2013

Ο Δήμος Αντιπάρου  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ του Δημοτικού Σχολε ίου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου»
Προϋπολογισμού 58000,00€ με το ΦΠΑ Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

δείτε την   Διακήρυξη-Περίληψη και την Μελέτη