2 Αυγούστου, 2021
Προκηρύξεις

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Αντιπάρου (χρήση 2021-2022)