ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)» Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια εκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής

18 Οκτωβρίου, 2023


Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 19/10/2023 , ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1 ο :»Ανάκληση της υπ΄ αριθμ 56/17-10-2023 και εκ νέου «Έγκριση μελέτης και
Τευχών Δημοπράτησης (Σχέδιο Διακύρηξης, ΕΕΕΣ) Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός
ημιφορτηγού εκτεταμένης καμπίνας του Δήμου Αντιπάρου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ)» .

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος