ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)» Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

27 Σεπτεμβρίου, 2023


που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 28/09/2023 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγο
καταληκτικής ημερομηνίας 30/09/2023 Υποβολής αιτήματος Χρηματοδότησης της
Πρόσκλησης 01 και Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 241, Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»


ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο «Ψηφιακός
μετασχηματισμός Δήμου Αντιπάρου» στην πρόσκληση Κωδικό Πρόσκλησης 01 και
Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 241, Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

Ο Πρόεδρος


Φαρούπος Αναστάσιος