ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

8 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αντίπαρος:07/12/2023
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αριθ. Πρωτ:3756
Τ.Κ 84007

                                                ΠΡΟΣ:
                                            Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/12/2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών–καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Αντιπάρου και των νομικών του προσώπων», συνολικού προϋπ/σμού 159.000,00€, συμπ/νου του ΦΠΑ.

                               Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος